| |

3D dejepis alebo zážitkový dejepis

Neolit, železná doba, Kelti, Germáni, Rimania, Sťahovanie národov, príchod Slovanov, Veľká Morava, Arpádovci, Anjuovci, Žigmund Luxemburský, Matej Korvín, Renesancia a humanizmus, Ferdinand Habsburgský, Reformácia a protireformácia, Protihabsburgské povstania, Reformy Márie Terézie a Jozefa II., napoleonské vojny, Bernolákovci, či Štúrovci....
Toľko a ešte omnoho viac osobností, historických udalostí, hnutí, či vojen a pojmov možno žiakom priblížiť na konkrétnych príkladoch z Bratislavy. Učiť sa dejepis na miestach, kde prebiehali historické udalosti a priamo sa písali dejiny znamená možnosť dlhodobejšie a trvalejšieho si zapamätania si učiva. 
Prehliadky Bratislavy vhodné ako vyučovacia hodina v teréne so zámerom naučiť, či utvrdiť vedomosti, určené kolektívom žiakov pre 2. stupeň ZŠ, študentom stredných škôl a gymnázií, a maturantom.

cca 3 hodiny
peši, autobus, kombinovaná
stredná do 19, veľká skupina do 40, 50
školský rok
Ideálne absolvovať 4x počas školského roka s rozdelením učiva na štvrťroky, v ponuke je aj trasa na Devín